Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Vitesse '08
Alle rechten voorbehouden.

SV VITESSE '08

Home


Joop van den Ing aan einde seizoen weg bij Vitesse

GENNEP - Trainer Joop van den Ing heeft onlangs bekend gemaakt aan het einde van het seizoen te stoppen als trainer van het eerste elftal van Vitesse ’08. De Groesbeekse oefenmeester is na vier, naar eigen zeggen, prachtige jaren toe aan een nieuwe uitdaging. Toen Van den Ing in 2012 begon als trainer bij Vitesse ’08 trof hij een uitgeklede selectie aan. Maar liefst 7 spelers hadden besloten hun heil elders te zoeken en 4 spelers gingen lager spelen. Joop moest verder met een groep jonge, zeer talentvolle, maar onervaren spelers. Met die groep lukte het net niet zich te handhaven in de derde klasse. In het tweede jaar onder Joop van den Ing draaide Vitesse ’08 aardig mee in de vierde klasse en eindigde in de middenmoot. Het afgelopen seizoen werd een hoogtepunt in het bestaan van Vitesse ’08. Het eerste elftal werd met overmacht kampioen in de vierde klasse G. Er werd slechts één wedstrijd verloren, maar toen was het kampioenschap al binnen. Dit seizoen draait het team nog niet optimaal in de derde klasse. Vitesse ’08 heeft nog moeite met het niveau en lijdt daardoor onnodige nederlagen. Het jaar duurt echter nog lang en hopelijk kunnen de spelers hun trainer nog een mooi en waardig afscheid geven. Vitesse ’08 moet nu op zoek naar een nieuwe trainer met minstens dezelfde kwaliteiten als Joop van de Ing. Vitesse ´08 is in ieder geval de scheidende trainer dankbaar voor alles wat hij voor de club heeft gedaan en wenst hem veel succes bij zijn nieuwe club.


Reactie Bestuur op grasveld ipv kunstgrasveld

Ter info aan alle leden van Vitesse'08

 

 Kanttekeningen door bestuur Vitesse’08 ten behoeve van de

bespreking in de raadscommissies van de Gemeente Gennep op 7 april 2015

van het Voorstel van B&W aan de Gemeenteraad Gennep inzake

de drainage van de twee lage velden op sportpark De Heijkuul (SV Vitesse’08) te vernieuwen

en de velden en het tussengelegen pad te renoveren.

 

 

1. Tijdens de wedstrijd de regels veranderen

Bij het punt Aanleiding/probleemstelling in het voorstel dient benadrukt te worden dat de wateroverlastproblemen van de lage velden sinds 2006 (!!) onopgelost zijn gebleven door herhaalde stagnatie (met name door externe onderzoeken) van de zijde van de gemeente.

Allereerst is deze problematiek buiten de privatisering 2006 -2011 gehouden want werd gewacht op de uitrol van het waterplan in 2007. Dat waterplan maakte sowieso de verhoging van de beide speelvelden 1 (hoofdveld) en 5 (trainingsveld) noodzakelijk, en na diverse vervolgonderzoeken, laatstelijk door Arcadis in 2012 (!!), werd duidelijk dat in alle gevallen verhoging mét aanvullende drainage noodzakelijk zou zijn om een structurele oplossing te bieden voor goede bespeelbaarheid en de realisatie van het waterplan.

Pas in juli 2014 wordt na diverse onderzoeken, waaronder het risico van wateroverlast voor omliggende percelen, door de gemeente een nieuwe drainage zónder veldverhoging voor beide velden technisch voldoende geacht. Vitesse’08 kiest voor de kwalitatief veiliger en efficiëntere variant van een kunstgrasveld inclusief veldverhoging waarbij dus ook nog steeds de waterplandoelstelling gerealiseerd wordt.

En pas in januari 2015 blijkt dat de waterplan-doelstelling ook voor De Heijkuul definitief is losgelaten omdat de gemeente een natuurlijke grondwaterstand nu ineens niet meer noodzakelijk vindt. Zij stelt daarom vanaf nu dat een nieuwe drainage zonder veldverhoging ook om die reden voor haar reeds afdoende is.

Dat betekent dat we jarenlang de waterplandoelstelling primair hebben gesteld en nu na 8 jaar tijdverlies ineens alleen nog over de veldrenovatie en drainage (zonder veldverhoging en waterplan spreken.

Opmerkelijk is bovendien dat van die beleidsomslag, om de waterplanrealisatie definitief te laten vervallen, tot in december 2014 naar Vitesse’08 geen gewag werd gemaakt c.q. dat dit nieuwe standpunt zelfs aan wethouder en ambtenaren toen blijkbaar nog niet bekend was (zie ook het gespreksverslag Gemeente d.d. 8 dec. 2014)!!

De enige vertraging die niet (uitsluitend) aan het gemeentelijk beslissingsproces kan worden toegeschreven is het uitstel in de zomer van 2013 toen in gezamenlijk overleg tussen Gemeente en Vitesse’08 voorrang gegeven werd aan realisatie van de Samenloop voor Hoop.

 

2. Van de regen in de drup

Met het nu voorliggende voorstel verandert er feitelijk dus niets t.o.v. 2006 en behoudt Vitesse’08 de niet-opgehoogde lage velden met de daaraan gekoppelde wateroverlast.

Er wordt hiervoor geen structurele oplossing geboden, hooguit mogen we hopen dat nieuwe drainageleidingen en pompen weer een aantal jaren goed functioneren. Ondanks de ook voorziene renovatie van de velden acht Vitesse’08 het om die reden niet terecht om te spreken van een afronding van de privatisering met overdracht “vanuit een kwalitatief goede nulsituatie”.

Al helemaal niet omdat ten opzichte van 2006 inmiddels sprake is van een beduidend hoger waterpeil van Maas- en grondwaterpeil. 2

3. Vitesse’08 wordt blijvend tot milieuvervuiler gemaakt

Door de keuze voor drainage zonder verhoging moet Vitesse’08 volop schoon regen-/grondwater op het rioolsysteem lozen. Los van het feit dat de 8 jaar lang geldende doelstelling van een natuurlijke grondwaterstand voor De Heijkuul nu losgelaten wordt, betekent dit dat jaarlijks minimaal 42.000 á 45.000 kuub aan schoon water weggepompt moet worden.

NB: Dat staat gelijk aan het totale waterverbruik van minimaal 400 huishoudens gedurende een heel jaar (de kern Gennep heeft een kleine 4000 huishoudens).

Op dit punt wil Vitesse’08 niet aangesproken kunnen worden. Al helemaal niet omdat er (naast het benodigde elektraverbruik) mogelijk nog andere grote financiële lasten uit kunnen voortkomen.

Immers, nu betaalt Vitesse’08 evenals huishoudens waterschapsrechten over de via de waterleiding ingenomen kuub water (Vitesse’08 verbruikt circa 750m3 p/jaar).

Ander risico is dat de waterschapsheffing mogelijk gerelateerd gaat worden aan het op het riool geloosde volume (42.000 m3), dan is dus een afdracht van vele duizenden euro’s per jaar te verwachten.

Al met al een keuze die niet bijdraagt aan milieuaspecten; en bovendien financieel onvoordelig, kwalitatief discutabel en op termijn niet structureel effectief is.

Overigens mag aangenomen worden dat de nu genoemde omvang van de lozing van jaarlijks 42.000 kuub schoon grondwater nog fors hoger wordt omdat de metingen van Arcadis stammen uit 2012 en slechts de eerste fase van de verhoging van het grondwaterpeil met 30 cm gedurende de jaren 2010-2013 kon worden meegenomen.

 

4. Vitesse’08 krijgt straf voor goed gedrag

De kosten van elektra en groot onderhoud van de nieuwe drainage worden in beginsel zonder financiële compensatie eenzijdig bij Vitesse’08 neergelegd omdat verondersteld wordt dat de jaarlijkse standaard onderhoudsvergoeding hier (mede) voor bestemd zou zijn.

Achteraf dom natuurlijk van Vitesse’08 dat zij de extra elektrakosten voor de drainage vanaf 2006 voor eigen rekening nam. Dit deed zij echter in afwachting van een nieuwe oplossing waarbij òf helemaal geen drainage meer nodig zou zijn òf alleen aanvullend. Nu er inmiddels al sprake is van zo’n € 1.250 a € 1.500 extra elektrakosten per jaar, is het wel zuur dat dit vertrouwen in een betere oplossing wordt vertaald in een permanent hogere (en toekomstig stijgende!) kostenpost voor Vitesse’08 voor een oplossing waar Vitesse’08 zelf al helemaal niet aan wil.

 

5. Gemeente meet met twee maten?

Waar de Gemeente tot in december 2014 naar Vitesse’08 nog eenduidig aangaf dat er (sinds 2007) onveranderd een bedrag van € 207.000 beschikbaar was voor inzet bij de realisatie van een kunstgrasveld door Vitesse’08 (zie wederom gespreksverslag Gemeente d.d. 8 dec. 2014), stelt zij sinds januari 2015 dat er -zonder begrotingswijziging- nog slechts € 100.000 “rechtmatig” beschikbaar is vanuit het vGRP, mits die middelen daadwerkelijk de wateroverlast betreffen.

NB: ook in het huidige voorstel staat bij het punt ‘Dekking van de kosten’ onder Variant 1 overigens nadrukkelijk aangegeven dat die middelen ad € 207.000 nog steeds gereserveerd staan en dienen voor de aanpassing van de speelvelden op sportpark De Heijkuul !!

Des te opmerkelijker is dus dat de gemeente zichzelf wel toegang geeft tot de vGRP-middelen ter grootte van de volledige € 100.000 voor realisatie van de natuurgrasvariant 1, terwijl daar (cf. rapport Copier maart 3

2014) maximaal voor zo’n € 30.000 aan “rechtmatige” drainagekosten in begrepen zijn. Dit omdat de overige € 70.000 benodigd zijn voor veldrenovatie, asfaltering etc., oftewel voor werkzaamheden die dus niet daadwerkelijk de wateroverlast beperken. Toch maakt zij de volle € 100.000 uit het vGRP voor deze variant beschikbaar (die naar onze mening binnen dit bedrag mogelijk nog steeds niet volledig gerealiseerd zal kunnen worden).

Voor realisatie van de kunstgrasvariant 2 (inclusief verhoging van de velden én realisatie van het oorspronkelijke waterplan) stelt zij ook € 100.000 beschikbaar vanuit het vGRP (uitsluitend voor veldverhoging, maar nu worden diezelfde kosten voor de veldrenovatie (de sporttechnische- en toplaag) etc. geacht niet daadwerkelijk bij te dragen aan de oplossing van de wateroverlast. De Gemeente vindt in variant 2 dat de kosten voor renovatie en verhardingen nu vanuit andere middelen moeten worden gedekt.

Maar waarom wordt dan niet de volle € 207.000 vrijgemaakt, terwijl de Gemeente die gelden daarvoor wél gereserveerd heeft staan zoals vastgelegd in bovengenoemd gespreksverslag van dec. 2014?!

 

6. Rekenrente als een aapje uit de mouw.

Waar in de afgelopen jaren voor de realisatie van een kunstgrasveld steeds een simpele en begrijpelijke brug geslagen moest worden tussen de gereserveerde middelen (ad € 207.000) en de totale kosten van aanleg, bleek pas in januari 2015 voor het eerst dat de Gemeente in een afweging van beide alternatieven een rekenrente van 4,5% hanteert die niet eerder op tafel kwam.

Daardoor worden de feitelijke bedragen irreëel duurder gemaakt terwijl de variant kunstgrasveld zonder die rekenrente juist beduidend goedkoper voor de Gemeente is.

Voor de goede orde; zelfs mét rekenrente bedraagt het door de Gemeente berekende verschil over de gehele vergelijkingsduur slechts zo’n € 10.000 euro in het voordeel van drainage!!

Geconfronteerd met deze rekenmethodiek van de Gemeente heeft Vitesse’08 in februari jl. nog voorgesteld om voortaan af te zien van de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage in de onderhoudskosten van een derde veld (ad € 5.500 per jaar).

Dit aanbod neemt zij terug, want hoewel niet onoverbrugbaar voor de club, vindt zij het maatschappelijk onverdedigbaar om de vereniging op te laten draaien voor een extra inbreng in harde euro’s in een rekenmodel van de Gemeente dat uitgaat van een fictieve rekenrente die zij in werkelijkheid helemaal niet reëel gaat uitgeven, terwijl zij anderzijds zo’n € 107.000 van de voor “De Heijkuul” gereserveerde middelen achteraf niet beschikbaar wil stellen.

 

7. Kunstgras is financieel haalbaar

N.a.v. het verzoek van de Gemeente begin januari 2015 heeft Vitesse’08 daarop aangepaste financiële cijfers voor de realisatie van een Kunstgrasveld aangeleverd. Daaruit blijkt dat de financiering van een kunstgrasveld wel degelijk haalbaar is en voor Vitesse’08 ook het onderhoud op langere termijn (dus ook de renovatie van de toplaag over circa 15 jaar) blijvend realiseerbaar is.

Het alternatief kunstgrasveld levert zelfs op termijn voor de Gemeente een financieel voordeel op ten opzichte van voortgaan met het veel intensievere jaarlijkse onderhoud van natuurgras en de periodieke grote renovaties van grasvelden. In eerste instantie kwamen wij namelijk bij aanleg van een kunstgrasveld al uit op een klein financieel voordeel voor de Gemeente over de komende 20 jaar (dit inclusief de vervanging van de toplaag en uitgaande van inlevering van jaarlijks onderhoud voor de velden 2 en 5). 4

De inbreng van Vitesse’08 bestaat hierbij uit inlevering van jaarlijks onderhoud ad € 5.500 p/jaar aan 2 velden oftewel € 220.000 over 20 jaar, een cashbedrag van € 10.000 en een eigen inbreng op de renovatie van verhardingen ad circa € 30.000.

Onze opstelling gaat uit van initiële aanleg van het kunstgrasveld ad € 307.000 plus jaarlijks onderhoud en renovatie toplaag over een periode van 20 jaar! Hierbij houden wij geen rekening met de fictieve rekenrente en gaan wij dan wel uit van de bijdrage van de Gemeente ad € 207.000 i.p.v. € 100.000.

Bij de vergelijking inclusief rekenrente wordt door de Gemeente nu uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage van € 100.000 waar € 207.000 werd toegezegd. Dus ten opzichte van onze berekening wordt hierdoor over een extra € 107.000 euro aan rekenrente toegerekend. Hoewel dit toch al een fictieve rekenrente is, wordt hierdoor dus ongeveer de helft aan rente ten onrechte in de vergelijking betrokken.

Maar ook bij toepassing van rekenrente is het verschil tussen natuur- en kunstgrasveld, zoals de Gemeente ook zelf al aangeeft in haar voorstel, verwaarloosbaar.

Aanleg van een kunstgrasveld is in eerste instantie voor de Gemeente kostenneutraal en door structurele besparing op renovatie grasvelden op termijn beduidend positiever dan natuurgrasvelden én levert een betrouwbare en milieusparende oplossing voor het wateroverlastprobleem.

Bedacht mag hierbij worden dat door Vitesse’08 aangeboden is om in dat geval helemaal af te zien van gebruik van de velden 2 (speelveld grenzend aan Mikado / Elzendaal college) en 5 (lage trainingsveld) en dat de Gemeente dit alternatief kan inzetten voor eigen gebruik of ter beschikking stelling aan anderen.

 

CONCLUSIE:

Hoewel het voorstel een geest van objectieve afwegingen ademt, lijkt -in onze ogen- de Gemeente zich sinds kort en in hoog tempo te willen onttrekken aan haar verantwoordelijkheid om de privatiseringsronde 2006 na 8 jaar correct af te ronden.

Er wordt immers geen structureel kwalitatieve oplossing geboden en zij laat bovendien zonder enige compensatie de vereniging met extra kosten en risico’s achter.

Daarnaast wordt o.i. een ernstige appels- en perenvergelijking gemaakt tussen de door haar beoogde oplossing en het alternatieve kunstgrasveld en lijkt de gemeente daarbij niet te schromen om de toegang tot financiële middelen uit het vGRP voor haarzelf breed open te stellen, terwijl zij die nu wel fors inperkt voor Vitesse’08 terwijl zij daar in december 2014 aan de vereniging nog harde toezeggingen tot een bedrag van €207.000 op deed.

Ook de impact van minimaal 42.000 kuub schoon regenwater op het riool lozen kan -ondanks dat dit qua milieuaspecten op gemeenteniveau slechts beperkte invloed heeft- nauwelijks maatschappelijk acceptabel genoemd worden.

Het feit dat dit herziene voorstel nu aan de raad zal worden aangeboden zonder dat Vitesse08 hier nog vooraf in gekend is, betekent dat er nu een stuk ligt dat op onderdelen niet door Vitesse’08 gedragen kan worden en de genoemde appels- en perenvergelijking geeft.

Dit maakt dat de afdronk van een jarenlang en zeer duur beslissingstraject beslist onbevredigend is terwijl uiteindelijk het nu voorliggende voorstel geen structurele oplossing van het probleem van de lage velden van de Heijkuul oplevert, geen bijdrage levert aan een kwaliteitsimpuls voor het voetbal in de gemeente Gennep en al helemaal niet bijdraagt aan haar milieudoelstellingen.

Kortom, o.i. is er voor de Gemeente nog steeds alle reden om de optie Kunstgrasveld nadrukkelijk beter in ogenschouw te nemen en in ieder geval als Gemeente garant te staan voor een structurele oplossing van het waterprobleem!


Sportplaatjes nog nodig voor je boek?

Heb je nog sportplaatjes nodig voor het kompleet maken van je boek, neem dan contact op met:

Toine Janssen

Stuur een mailtje of whatt's app

Dit kan tot dinsdag 5 mei

Aph.janssen&gmail.com

of 0641722945

_________________________________________________________________________________

De Posters die bij Albert Heijn besteld zijn, kunnen vanaf zaterdag, 25 april, afgehaald worden in de bestuurskamer van Vitesse'08.

Verdere info Twan Janssen

__________________________________________________________________________________

________________________


Welkom

Welkom op de vernieuwde site van Vitesse '08.

De menu's wijzen nog gedeeltelijk naar de oude site, maar zullen gefaseerd overgaan naar de nieuwe lay-out.